Ата-энеге

Суроолор жана жооптор

Телесабактар эмнелерди камтыйт?

Телесабактар IV чейректин жаңы материалдарын гана камтый алат, ал эми кайталоо, бышыктоо, тапшырмаларды аткаруу, текшерүү мугалимдер аркылуу жүргүзүлѳт.

Телесабактар кайсы каналдарда жана кандай тартипте жүргүзүлөт?

- Мектепке чейинки курактагы кичинекей бѳбѳктѳрүбүз үчүн жана 1-класска барууга даярданып жаткан болочок окуучуларбыз үчүн, ошондой эле 1-класстан 4-класска чейинки башталгыч мектептин окуучулары үчүн КТРК «Баластан» каналы аркылуу ѳнүктүрүүчү, тарбия берүүчү окуу материалдар, жана телесабактар кѳрсѳтүлѳт. - 5-класстан 11-класска чейинки окуучуларыбыз үчүн IV чейректин программалары боюнча телесабактар ЭлТРдин «Илим жана билим» каналы, башка каналдар, областтык каналдар аркылуу кѳрсѳтүлѳт.

Мугалимдер менен окуучулардын ортосунда байланыш кандай ишке ашырылат?

“Окуучулар менен иштѳѳдѳ ZOOM программасын видеоплатформа катары колдонуу”, “Аралыктан онлайн түрүндѳ окутуунун жѳнѳкѳйлѳштүрүлгѳн куралы катары Google программасын колдоонуу” аркылуу иш алып барууну уюштурулган. Кайтарым байланыштын негизги максаты – мугалимдер окуучулардын суроолоруна жооп берип, кошумча тапшырма берип, балдардын окуу материалын түшүнүшүнѳ шарттарды түзүү.

Дистанттык формада билим берүү тобунун түз байланышы барбы?

Дистанттык формада билим берүү тобу уюштурулган, бул топ бардык суроолорго жооп берип, консультация берип, ар бир регион менен байланышып, пайда болгон кѳйгѳйлѳрдү чечип туруучу топ. Ыкчам байланыш үчүн тѳмѳнкү телефондорду колдонсоңуздар болот: 0550-512-075; 0550-801-026; 0550-368-784; 0550-513-385; 0557-442-355

Дистанттык формада окуу процессин уюштурууга жардам берүүчү окуу ресурстары барбы, алар кайсылар?

- «Ай билим» - интерактивдүү режимде, 1-4-класстардын бардык предметтериндеги окуу материалдарын камтыган электрондук ресурс, онлайн жана офлайн режиминде колонсо болот; - «Билим булагы» - интерактивдүү режимде, 5-9-класстардын бардык предметтериндеги окуу материалдарын камтыган электрондук ресурс, онлайн жана офлайн режиминде колонсо болот; - 35 ден ашуун 5-класстан 11- класска чейин бардык предметтерди камтыган электрондук окуу китептери иштелип чыкты; - kitep.edu.gov.kg жана Lib.kg. билим берүү ресурстарында 400 дѳн ашуун окуу китептер, кѳркѳм адабий китептер жайгаштырылган; - MEGA 24 мобилдик тиркемеси (тиркемеде телеканалдардан чыгарылган бардык видео сабактар жана башка окуу материалдары толугу менен жайгаштырылат. Тиркемедеги материалдарды Мегаком мобилдик операторунун бардык абоненттери акысыз пайдалана алышат);

Окуучулардын жетишкендиктери кандай бааланат?

Окуучулардын жетишкендиктерин балоо үчүн 4-класстан 11-класска чейин комплекстүү тесттер министрликтин алдындагы Улутттук билим берүүнүн сапатын баалоо борбору аркылуу иштелип чыкты, бул тесттерди да онлайн жана офлайн режиминде колонсо болот.

Окуу ресурстарын жана сабактардын жадыбалын кайдан алса болот?

Бардык окуу ресурстары oku.edu.gov.kg порталында министрликтин сайтында шилтемелери менен жайгаштырылган.

Класстан класска көчүрүү экзамендери жана жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациялоо кандай жүргүзүлөт?

Дистанциялык формада окутууда жалпы билим берүү уюмдарынын 5, 6, 7, 8, 10- класстарынын окуучулары үчүн кѳчүрүү экзамендери, 9,11-класстарда ѳтүлүүчү жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациялоо, республикалык жана альтернативдүү олимпиадалар тууралуу кошумча маалымат жиберилет.

Жалпы республикалык тестирлѳѳгѳ каттоо качан аяктайт?

Жалпы республикалык тестирлѳѳгѳ каттоону аяктоо, Жалпы республикалык тестирлѳѳнү жүргүзүү мѳѳнѳттѳрү кырдаалга жараша жылдырылат.

Заявка на подачу урока